II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY – SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA 13 i 14 GRUPY
  2022-03-22      11:04:07   1071

Składanie dokumentów rejestracyjnych firmy dotyczy osób, które uzyskały pozytywną informację o przyznaniu dotacji oraz akceptację wybranej formy zabezpieczenia (e-mail z informacją o zatwierdzeniu dokumentów). Osoby, które nie uzyskały pozytywnej informacji dotyczącej formy zabezpieczenia, rekomendujemy by zakładały działalność dopiero po uzyskaniu informacji o akceptacji formy zabezpieczenia.

Nabór dokumentów prowadzony będzie wyłącznie w dniach 29-30.03.2022r. w godzinach od 7:00-14:30 w Biurze Projektu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57 - możliwe jest złożenie dokumentów we wcześniejszym terminie niż wyznaczone wyłącznie w przypadku posiadania kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć listownie lub za pośrednictwem kuriera oraz po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie w formie osobistej.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane, na pierwszej stronie „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

UWAGA!

Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach:

 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

             https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

We wpisie do CEIDG należy wpisać stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (również w przypadku działalności mobilnej) oraz zawrzeć wszystkie kody PKD wykazane na etapie składania biznesplanu.

Po wpisaniu NIP-u, wyświetli się nazwa firmy, należy kliknąć w nazwę i wydrukować całość strony.

 1. Wydruk z rejestru REGON:

             https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Po wpisaniu NIP-u w wyszukiwarkę należy kliknąć numer REGON, następnie u dołu strony przy „Prowadzone działalności wg PKD” kliknąć rozwiń listę i wydrukować pełną stronę.

 1. Wydruk  z portalu podatkowego potwierdzający status podmiotu w VAT:

             https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Z lewej strony na stronie należy wybrać zakładkę „Sprawdź podmiot w VAT”, należy wpisać swój NIP. Po kliknięciu „Sprawdź” wyskoczy komunikat: „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest/ jest zarejestrowany jako podatnik VAT” – należy wydrukować tą stronę.

        4. Zgłoszenie do ZUS:

 • w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia do ubezpieczeń, należy dostarczyć zgłoszenie opatrzone pieczątką wpływu ZUS;
 • w przypadku internetowego złożenia zgłoszenia do ubezpieczeń przez CEIDG, należy dostarczyć wydruk wniosku przesłanego do CEIDG (zawierający informację o zgłoszeniu), formularz ZUS wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru;
 • w przypadku internetowego zgłoszenia do ubezpieczeń przez ZUS (profil PUE), należy dostarczyć wydruk formularza ZUS oraz "informację o wysyłce i potwierdzeniu".
 1. Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 30) => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD.
 2. Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) lub zaświadczenie z banku =>  RACHUNEK BANKOWY może być indywidualny, nie musi być firmowy. Natomiast NIE MOŻE POSIADAĆ WSPÓŁWŁAŚCICIELI.
 3. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 4. Oświadczenie dotyczące formy opodatkowania => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis => POBIERZ PDF
 • Załącznik niezbędny do wypełnienia formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis => POBIERZ PDF

 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji (wstępny termin podpisywania umów: 13.04.2022r. - 14.04.2022r. w godzinach od 8:00 do 13:30). Działalność gospodarcza musi posiadać status "AKTYWNY" do dnia 12.04.2022r., natomiast do tego terminu może posiadać status "OCZEKUJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI".

PRZYPOMINAMY, ŻE UMOWY PODPISYWANE BĘDĄ W TERMINACH WYZNACZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ "ATUT" W DNIACH I GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIURA PROJEKTU.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku