II ETAP PRZED PODPISANIEM UMOWY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH FIRMY DLA I i II GRUPY
  2020-08-13      14:11:24   1153

Składanie dokumentów rejestracyjnych firmy dotyczy osób, które uzyskały pozytywną informację o przyznaniu dotacji oraz akceptację wybranej formy zabezpieczenia. Osoby, które nie uzyskały pozytywnej informacji dotyczącej formy zabezpieczenia, rekomendujemy by zakładały działalność dopiero po uzyskaniu informacji o akceptacji formy zabezpieczenia.

Nabór dokumentów prowadzony będzie wyłącznie w dniu 18.08.2020 r. w godzinach od 8:00-14:00 w Biurze Projektu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem kuriera. W celu sprawnego procesu przyjmowania dokumentów, rekomendujemy kontakt osobisty.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane, na pierwszej stronie „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

UWAGA!

Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach:

  1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

             https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

  Po wpisaniu NIP-u, wyświetli się nazwa firmy, należy kliknąć w nazwę i wydrukować całość strony.

  1. Wydruk z rejestru REGON

             https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

  Po wpisaniu NIP-u w wyszukiwarkę należy kliknąć numer REGON, następnie u dołu strony przy „Prowadzone działalności wg PKD” kliknąć rozwiń listę i wydrukować pełną stronę.

  1. Wydruk  z portalu podatkowego potwierdzający status podmiotu w VAT https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1
  2. Zgłoszenie do ZUS:
  • w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia do ubezpieczeń, należy dostarczyć zgłoszenie opatrzone pieczątką wpływu ZUS;
  • w przypadku internetowego złożenia zgłoszenia do ubezpieczeń, należy dostarczyć wydruk wniosku przesłanego do CEIDG (zawierający informację o zgłoszeniu) wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru.
  1. Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 30)
  2. Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) lub zaświadczenie z banku oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.
  3. Oświadczenie dotyczące formy opodatkowania
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji (wstępny termin podpisywania umów: 26 - 27.08.2020 r.). Działalność gospodarczą należy założyć do dnia 25.08.2020 r.

PRZYPOMINAMY, ŻE UMOWY PODPISYWANE BĘDĄ W TERMINACH WYZNACZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ ATUT W DNIACH I GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIURA PROJEKTU.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku