KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIESIENIA FORMY ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU DLA 13 i 14 GRUPY
  2022-01-13      08:29:45   1431

Ostróda, 13.01.2022 r.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z ogłoszonym konkursem zamkniętym nr 8/DNB7/2022 rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji, wsparcia pomostowego oraz nabór dokumentów dotyczących wniesienia formy zabezpieczenia do projektu dla 13 i 14 grupy.

NABÓR WNIOSKÓW ORAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH FORMY ZABEZPIECZENIA PROWADZONY BĘDZIE

WYŁĄCZNIE W DNIACH 27-28.01.2022 R. (2 DNI)

W GODZ. 7:00 - 15:00

W FORMIE LISTOWNEJ LUB KURIEREM. DOPUSZCZAMY ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

Wnioski należy dostarczyć lub przesłać do Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda.

Poniżej szczegółowe informacje oraz załączniki jakie należy dostarczyć.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane, na pierwszej stronie „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.


 1. WSPARCIE FINANSOWE W POSTACI DOTACJI (PO 2 EGZEMPLARZE DOKUMENTÓW):

OGŁOSZENIE O KONKURSIE -> POBIERZ

Załączniki do pobrania:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI (zał.22) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 2. BIZNESPLAN (zał.23) – WERSJA NR 3 Z DNIA 11.01.2022 R. -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 3. POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (zał.24) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 4. OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU, NIEKARALNOŚCI (zał.25) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 5. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS (zał.26) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 6. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS |(zał.27) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 7. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU INNEJ POMOCY DOTYCZĄCEJ TYCH SAMYCH KOSZTÓW (zał.30) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 8. OŚWIADCZENIE O VAT (zał.31) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 9. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA (zał.32) -> POBIERZ PDFPOBIERZ WORD
 10. INNE DOKUMENTY STANOWIĄCE UZUPEŁNIENIE BIZNESPLANU, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ JEGO OCENY:
 11. KOSZTORYS INWESTORSKI – wymagane w przypadku remontu,
 12. AKT WŁASNOŚCI/UMOWA NAJMU LOKALU/UMOWA PRZEDWSTĘPNA NAJMU LOKALU/UŻYCZENIA LOKALU NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY – wymagane w przypadku remontu,
 13. PRAWO JAZDY – wymagane w przypadku zakupu samochodu,
 14. DEKLARACJE WSPÓŁPRACY,
 15. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DODATKOWE KWALIFIKACJE – jeśli dotyczy.

2. WSPARCIE FINANSOWE POMOSTOWE (PO 2 EGZEMPLARZE DOKUMENTÓW):

OGŁOSZENIE O KONKURSIE -> POBIERZ

Załaczniki do pobrania:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POMOSTOWEGO (zał.39) -> POBIERZ PDFPOBIERZ WORD
 2. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS (zał.26) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 3. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS (ZAŁ.27)-> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD
 4. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU INNEJ POMOCY DOTYCZĄCEJ TYCH SAMYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (ZAŁ.30) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

3.DOKUMENTY DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA DO PROJEKTU (1 EGZEMPLARZ DOKUMENTÓW):

Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 18 „(…) zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego UP w umowie (kwota dotacji oraz wsparcia pomostowego)  powiększonej o kwotę odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych (maksymalnie za 24 miesiące)(…)."

W związku z powyższym wyliczona kwota to 40 650,00 zł.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące wniesienia formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy do wyboru przez Uczestnika Projektu.

- Oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- Oświadczenie uczestnika projektu i współmałżonka uczestnika projektu => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- Upoważnienie do sprawdzenia Uczestnika projektu w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- pozostałe dokumenty wykazane poniżej, tj. oświadczenia, zaświadczenia, itp. – zależne od wyboru drugiej formy zabezpieczenia

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem projektu Uczestnicy Projektu, którym przyznane zostało wsparcie finansowe w postaci dotacji zobowiązani są do wniesienia dwóch form zabezpieczeń do projektu (zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 19), z czego jedna jest obligatoryjna dla każdego - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W zależności od wybranej formy zabezpieczenia należy dostarczyć następujące dokumenty:

a) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) - dokument ten wypełniany jest na miejscu w Biurze projektu podczas podpisywania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji;

b) poręczenie osób fizycznych - co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub określony tj. nie krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania poręczenia oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskująca dochód NETTO nie niższy niż 3.000,00 miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia, w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową poręczycielem może być małżonek; Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela (nie dotyczy małżonków posiadających rozdzielność majątkową). Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu; Na podpisanie umowy poręczyciel wraz ze współmałżonką muszą się zgłosić osobiście z dowodami osobistymi.

Zdolność kredytowa po przeliczeniach wewnętrznych (do wyliczeń brane są m.in pod uwagę zadłużenia oraz ilość osób w gospodarstwie domowym) nie może być niższa niż 2000,00 zł NETTO.

Przykłady:

Jeżeli Uczestnik Projektu/Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Jeżeli Uczestnik Projektu/Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy oryginał aktu rozdzielności majątkowej.

Jeżeli Uczestnik projektu/Poręczyciel jest wdowcem/wdową lub po rozwodzie należy dostarczyć akt zgonu lub odpis wyroku rozwodowego.

Dokumenty wymagane od poręczycieli:

 • Emeryt/rencista:

- kserokopia waloryzacji emerytury/ decyzja o przyznaniu renty,

- potwierdzenie wpływu emerytury/renty za ostatnie 3 miesiące,

- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

-  upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela (jako osoba fizyczna) w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia współmałżonka poręczyciela w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- kserokopia aktu rozdzielności majątkowej, aktu zgonu lub inny dokument w zależności od sytuacji – jeśli dotyczy

- dokumenty wymagane na podpisaniu umowy: dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka

 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę:

- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące na wymaganym druku => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia współmałżonka poręczyciela w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- kserokopia aktu rozdzielności majątkowej, aktu zgonu lub inny dokument w zależności od sytuacji – jeśli dotyczy

- dokumenty wymagane na podpisaniu umowy: dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą:

- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (oryginał) – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia do Fundacji,

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (oryginał) - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia do Fundacji,

- pit roczny za ostatni rok,

- podsumowanie przychodów i kosztów za bieżący okres (ostatnie 3 miesięce),

- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela (jako osoba fizyczna) w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia współmałżonka poręczyciela w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- kserokopia aktu rozdzielności majątkowej, aktu zgonu lub inny dokument w zależności od sytuacji – jeśli dotyczy

- dokumenty wymagane na podpisaniu umowy: dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka

 • Rolnik (MINIMUM 15 HEKTARÓW ZIEMI):

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych (oryginał)

- zaświadczenie z KRUS-u o niezaleganiu (oryginał),

- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela (jako osoba fizyczna) w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- upoważnienie do sprawdzenia współmałżonka poręczyciela w systemie BIG InfoMonitor => POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

- kserokopia aktu rozdzielności majątkowej, aktu zgonu lub inny dokument w zależności od sytuacji – jeśli dotyczy

- dokumenty wymagane na podpisaniu umowy: dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka

c) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia oraz złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia należy wybrać jeszcze jedną dodatkową formę
z ppkt. b, d, e f lub g.

d) ustanowienie hipoteki /pierwsze miejsce hipoteczne/ - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia oraz wpisać nr księgi wieczystej, oprócz tego należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność (akt notarialny) oraz informację, iż hipoteka nie jest obciążona innymi zabezpieczeniami (wpis do ksiąg wieczystych). Wypłata środków nastąpi po dostarczeniu dokumentów, tj. akt notarialny oraz zawiadomienie z sądu.

e) zastaw na prawach lub rzeczach - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia, należy przedstawić wycenę akredytowanego rzeczoznawcy podlegających zastawowi (nie mogą być to rzeczy zakupione z dotacji oraz uczestnik musi być jedynym właścicielem).

f) blokada rachunku bankowego - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia oraz podać kwotę na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego i nazwę banku. Uczestnik projektu musi być jedynym właścicielem rachunku bankowego.Blokada rachunku bankowego zakładana będzie po podpisaniu umowy. Minimalny okres blokady to 13 miesięcy.

g) poręczenie Funduszu Poręczeniowego - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia oraz przedstawić decyzję o pozytywnym przyznaniu poręczenia i jego wysokości.

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Przedsiębiorcę form zabezpieczeń i przedstawienia innych form, które uznane zostaną za ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Fundacja „ATUT” na podstawie oceny ryzyka zawodowego. Nie przyjęcie propozycji Fundacji oznacza brak zgodny na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku