Regulamin projektu

  15451

Aneks do regulaminu projektu dotyczący obsługi bezpośredniej oraz funkcjonowania Powiatowych Biur
rekrutacyjno - konsultacyjnych.

 ANEKS Z DNIA 12.06.2020 r. -> POBIERZ

 Aneks do regulaminu projektu obowiązujący na okres trwającej sytuacji zagrożenia epidemicznego do ODWOŁANIA! 

 ANEKS Z DNIA 09.04.2020 r. -> POBIERZ

 Poniżej zamieszczamy regulamin projektu "Drogowskaz na biznes 7" wraz z załącznikami. 

REGULAMIN PROJEKTU Z DNIA 27.01.2022.R. - > POBIERZ

REGULAMIN PROJEKTU Z DNIA 02.11.2020 R. > NIEAKTUALNY

REGULAMIN PROJEKTU Z DNIA 24.08.2020 r. ->  NIEAKTUALNY

2020-03-25 

REGULAMIN PROJEKTU Z DNIA 25.03.2020 r.  ->  NIEAKTUALNY


 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

  • Załączniki do etapu rekrutacji:

 Załącznik nr 1 - katalog wykluczeń -> POBIERZ PDF

 AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 1A - wersja nr 2 z dnia 01.02.2021 r.

 Załącznik 1A - lista inteligentnych specjalizacji -> POBIERZ PDF

 NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 1A - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 1A - lista inteligentnych specjalizacji -> POBIERZ PDF

 AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 2 - wersja nr 3 z dnia 08.06.2021r.

 Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3) -> POBIERZ PDFPOBIERZ WORD / POBIERZ OPEN DOCUMENT

 NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 2 - wersja nr 2 z dnia 24.04.2020 r.

 Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD / POBIERZ OPEN DOCUMENT

 NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 2 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD / POBIERZ OPEN DOCUMENT

 Załączniki nr 4 - oświadczenie potw. status osoby długotrwale bezrobotnej (w rozumieniu BAEL) niezarejestrowanej w UP -> POBIERZ PDF/POBIERZ WORD

 AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 5 - wersja nr 2 z dnia 07.04.2020 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych -> POBIERZ PDF/POBIERZ WORD

 NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 5 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r. 

Załącznik nr 5 - oświadczenie dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych -> POBIERZ PDF/POBIERZ WORD  

 Załącznik nr 6 - oświadczenie dla osób ubogich pracujących -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 7 - oświadczenie dla osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 8 - oświadczenie dla osób z niepełnosprawnością -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 9 - oświadczenie dotyczące posiadania statusu imigranta przebywającego w Polsce -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące posiadania statusu imigranta nieprzebywającego w Polsce -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 11 - oświadczenie dotyczące posiadania statusu reemigranta przebywającego i nieprzebywającego w Polsce -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

 Załącznik nr 12 - oświadczenie potwierdzające zgodność danych osobowych -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 13 - pełnomocnictwo (dotyczy Kandydatów, których dokumenty zostaną dostarczone przez osoby trzecie) -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

AKTUALNY ZAŁACZNIK NR 14 - wersja nr 3 z dnia 04.01.2021 r.

WAŻNA INFORMACJA !

Zaświadczenie potwierdzające posiadany status na rynku pracy (zaświadczenie z ZUS lub Up) uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Wobec tego  w przypadku gdy pierwsza forma wsparcia w projekcie (szkolenia grupowe) odbędą się poźniej niż 30 dni od dnia wystawienia zaswiadczenia, by dalej uczestniczyć w projekcie, Uczestnik będzie zobligowany do przedstawienia nowego zaświadczenia potwierdzającego status na rynku pracy.

Załącznik nr 14 - status kandydata na rynku pracy (wykaz dokumentów jakie nalezy dostarczyć w zależności od posiadanego statusu) -> POBIERZ PDF

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 14 - wersja nr 2 z dnia 07.04.2020 r.

Załącznik nr 14 - status kandydata na rynku pracy (wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć w zależności od posiadanego statusu -> POBIERZ PDF

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 14 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

Załącznik nr 14 - status kandydata na rynku pracy (wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć w zależności od posiadanego statusu -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 15 - wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego wraz załącznikami -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 16 - wzór zaświadczenia z ZUS dla osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy -> POBIERZ WORD / POBIERZ PDF

 Załacznik nr 17 - wzór wniosku US-7 o wydanie zaświadczenia z ZUS z konta osoby ubezpieczonej -> POBIERZ PDF

  • Załączniki do etapu szkoleń:

 Załącznik nr 16 - deklaracja uczestnictwa w projekcie -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 17 - wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowych -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 18 - wniosek o zwrot za dojazdy -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 19 - oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania samochodem własnym/użyczonym ->POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 21 - oświadczenie o użyczeniu samochodu -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

  • Załączniki do etapu wsparcia finansowego w postaci dotacji:

 Załącznik nr 22 - wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji -> POBIERZ PDF

 AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 23 - wersja nr 4 z dnia 11.01.2022 r.

Załącznik nr 23 - wzór biznesplanu -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 23 - wersja nr 3 z dnia 14.09.2020 r.

Załącznik nr 23 - wzór biznesplanu -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 23 - wersja nr 2 z dnia 11.08.2020 r.

 Załącznik nr 23 - wzór biznesplanu -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 23 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 23 - wzór biznesplanu -> POBIERZ PDF  /  POBIERZ WORD

 Załącznik nr 24 - potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 25 - oświadczenie o niezaleganiu, niakaralności -> POBIERZ PDF

 AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 26 - wersja nr 2 z dnia 08.06.2021 r.

 Załącznik nr 26 - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis -> POBIERZ PDF

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 26 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 26 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 27 - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 28 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 29 - wzór zaświadczenia o pomocy de minimis -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 30 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 31 - oświadczenie VAT -> POBIERZ PDF

 Załącznik  nr 32 - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 33 - karta oceny formalnej_dotacja -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 34 - karta oceny merytorycznej_dotacja -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 35 - deklaracja bezstronności i poufności -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 36 - wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji -> POBIERZ PDF

AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 37 - wersja nr 2 z dnia 28.07.2020 r.

 Załącznik nr 37 - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych -> POBIERZ PDF

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 37 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 37 - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 38 - deklaracja pochodzenia środka trwałego -> POBIERZ PDF

  • Załączniki do etapu wsparcia finansowego w postaci wsparcia pomostowego

AKTUALNY ZAŁACZNIK NR 39 - wersja nr 2 z dnia 22.09.2020 r.

Załącznik nr 39 - wzór wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego -> POBIERZ PDFPOBIERZ WORD

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 39 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

Załącznik nr 39 - wzór wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego -> POBIERZ PDF

AKTUALNY ZAŁACZNIK NR 40 - wersja z dnia 28.07.2020 r.

 Załącznik nr 40 - karta oceny formalnej_wsparcie pomostowe -> POBIERZ PDF

NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 40 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 40 - karta oceny formalnej_wsparcie pomostowe -> POBIERZ PDF

AKTUALNY ZAŁACZNIK NR 41 - wersja z dnia 28.07.2020 r.

Załącznik nr 41 - karta oceny merytorycznej_wsparcie pomostowe -> POBIERZ PDF

NIEAKTUALNY ZAŁACZNIK NR 41 - wersja nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

 Załącznik nr 41 - karta oceny merytorycznej_wsparcie pomostowe -> POBIERZ PDF

 Załącznik nr 42 - wzór umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego -> POBIERZ PDF

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku