Rekrutacja

  4592

REKRUTACJA

 Rekrutacja realizowana będzie w systemie ciągłym od 08.04.2020 r. do 31.08.2021 r. (z zastrzeżeniem § 7 ust. 6,7,8 regulaminu projektu) i będzie przebiegała do osiągnięcia 200 zgłoszeń w podziale na płeć (128 kobiet i 72 mężczyzn) oraz z zachowaniem podziału grupy docelowej zawartej w § 7 pkt. 5 regulaminu projektu.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie w godzinach 7:30 – 14:30. Szczegółowe zasady rekrutacji określa § 7 regulaminu projektu.

 Warunkiem przystąpienia do Projektu jest spełnienie podstawowych kryteriów wymienionych w  § 4 pkt. 1 i 2 regulaminu projektu oraz złożenie przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami oraz oświadczeniami zawartymi w załączniku nr 14, znajdującym się w zakładce "REGULAMIN PROJEKTU".

W celu ułatwienia wszelkich procedur, w formularzu rekrutacyjnym należy OBLIGATORYJNIE PODAĆ ADRES E-MAILOWY !!


ETAPY REKTUTACJI:

 ETAP I - przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych, analiza formalna oraz przyznanie punktów premiujących.

 ETAP II - ocena wykształcenia i doświadczenia zawodowego na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz załączonych dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, spójne z planowaną działalnością gospodarczą.

 ETAP III - ocena merytoryczna w trakcie spotkań z doradcami (doradcą zawodowym, psychologiem, doradcą biznesowym).

 ETAP IV - decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu na podstawie zsumowania punktów z etapów I, II, III. Utworzenie list zakwalifikowanych i rezerwowych.

 ETAP V - utworzenie list osób zakwalifikowanych oraz rezerwowych, potwierdzenie kryteriów kwalifikacyjnych oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy szkoleniowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku