WSPARCIE POMOSTOWE

  908

ZMIANA WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Poniesione wydatki w ramach wsparcia pomostowego muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego. W przypadku zmiany wydatków, należy pisemnie poinformować Fundację ATUT na poniższym formularzu. Wniosek o zmianę należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila dnb7@atut.org.pl. Zmiany wydatku oraz jego zakupu można dokonac jedynie po akceptacji ze strony Fundacji "ATUT".

Informujemy, że zmiana wniosku o wsparcie pomostowe możliwa jest tylko i wyłącznie JEDNOKROTNIE w miesiącu.

Ponadto informujemy, że:

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT może wyrazić sprzeciw w stosunku do zgłaszanych zmian.

2. Akceptowane będą jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji działalności gospodarczej.

3. Wszelkie zmiany odnoszą się do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku o wsparcie pomostowe.

4. Propozycja zmian powinna być przedłożona w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do zaproponowanych zmian.

5. Zmiany powinny zawierać wydatki, które pozostają niezmienne oraz nowe, na które Przedsiębiorca chce przeznaczyć środki.

ZMIANA WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD


 ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Uczestnicy Projektu korzystający ze wsparcia pomostowego, zobowiązani są do COMIESIĘCZNEGO przekazywania Beneficjentowi drogą elektroniczną na adres dnb7@atut.org.pl potwierdzenia zapłaty składek ZUS oraz zestawienia poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe, w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
Brak przekazania ww. dokumentów będzie skutkowało wstrzymaniem kolejnych transz wsparcia. Transza dokonywana jest zbiorczo, zostanie przekazana po dostarczeniu dokumentu potwierdzenia opłacenia składki ZUS przez wszystkich uczestników z danej grupy.

W celu weryfikacji poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego, Beneficjent może wezwać Uczestnika Projektu do dostarczenia do wglądu dokumentów księgowych.

W przypadku NIEROZLICZENIA całości przyznanego wsparcia w miesięcznym okresie rozliczeniowym, na pisemny wniosek Uczestnika Projektu, jest możliwość przeniesienia niewydatkowanej kwoty na kolejny miesiąc rozliczeniowy. Wniosek należy składać w formie elektronicznej na adres dnb7@atut.org.pl.

WAŻNE!

WSPARCIE POMOSTOWE ROZLICZANE JEST W KWOCIE NETTO NIEZALEŻNIE OD POSIADANEGO STATUSU VAT!!

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO -> POBIERZ

ZESTAWIENIE OKRESÓW KWALIFIKOWALNYCH WRAZ Z TERMINAMI ZŁOŻENIA ZESTAWIENIA DLA I i II GRUPY -> POBIERZ


OPISY FAKTUR:

Na odwrocie dokumentów księgowych należy zawrzeć informację:

„Wydatek poniesiony zgodnie z umową o udzielenie wsparcia pomostowego nr ...........................................................................

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - ............. zł

Z wkładu własnego w kwocie - ..................... zł”


LISTY RANKINGOWE

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego po ocenie Komisji Oceny Wniosków w Projekcie "Drogowskaz na biznes 7".

  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 26.10.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY I NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.08.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY I NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA -> POBIERZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku