WSPARCIE POMOSTOWE

  5679

ZMIANA WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

- Poniesione wydatki w ramach wsparcia pomostowego muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego.

- W przypadku zmiany wydatków, należy pisemnie poinformować Fundację ATUT na poniższym formularzu.

- Wniosek o zmianę należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila dnb7@atut.org.pl.

- Zmiany wydatku oraz jego zakupu można dokonac jedynie po akceptacji ze strony Fundacji "ATUT".

Informujemy, że zmiana wniosku o wsparcie pomostowe możliwa jest tylko i wyłącznie JEDNOKROTNIE w miesiącu.

Ponadto informujemy, że:

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT może wyrazić sprzeciw w stosunku do zgłaszanych zmian.

2. Akceptowane będą jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji działalności gospodarczej.

3. Wszelkie zmiany odnoszą się do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku o wsparcie pomostowe.

4. Propozycja zmian powinna być przedłożona w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do zaproponowanych zmian.

5. Zmiany powinny zawierać wydatki, które pozostają niezmienne oraz nowe, na które Przedsiębiorca chce przeznaczyć środki.

-> ZMIANA WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE -> POBIERZ PDF / POBIERZ WORD


 ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Uczestnicy Projektu korzystający ze wsparcia pomostowego, zobowiązani są do COMIESIĘCZNEGO przekazywania Beneficjentowi drogą elektroniczną na adres dnb7@atut.org.pl:

  • potwierdzenia zapłaty składek ZUS (należy wskazać za jaki miesiąc dokonano opłacenia składek ZUS: w tytule przelewu lub w treści e-maila);
  • zestawienia poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego - sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe (do pobrania poniżej);

OKRESY KWALIFIKOWALNE WRAZ Z TERMINAMI ZŁOŻENIA ROZLICZENIA I PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SKŁADEK ZUS ZAMIESZCZONO PONIŻEJ.

Brak przekazania ww. dokumentów będzie skutkowało wstrzymaniem kolejnych transz wsparcia. Transza dokonywana jest zbiorczo, zostanie przekazana po dostarczeniu dokumentu potwierdzenia opłacenia składki ZUS przez wszystkich uczestników z danej grupy.

W celu weryfikacji poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego, Beneficjent może wezwać Uczestnika Projektu do dostarczenia do wglądu dokumentów księgowych.

W przypadku NIEROZLICZENIA całości przyznanego wsparcia w miesięcznym okresie rozliczeniowym, na pisemny wniosek Uczestnika Projektu, jest możliwość przeniesienia niewydatkowanej kwoty na kolejny miesiąc rozliczeniowy. Wniosek należy składać w formie elektronicznej na adres dnb7@atut.org.pl.

WAŻNE!

WSPARCIE POMOSTOWE ROZLICZANE JEST W KWOCIE NETTO NIEZALEŻNIE OD POSIADANEGO STATUSU VAT!!

-> ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO (DO ROZLICZENIA) -> Nieaktualne POBIERZ,  Aktualne -> POBIERZ

ZESTAWIENIE OKRESÓW KWALIFIKOWALNYCH WRAZ Z TERMINAMI ZŁOŻENIA ZESTAWIENIA:


OPISY FAKTUR:

Na odwrocie dokumentów księgowych należy zawrzeć informację:

„Wydatek poniesiony zgodnie z umową o udzielenie wsparcia pomostowego nr ...........................................................................

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - ............. zł

Z wkładu własnego w kwocie - ..................... zł”


LISTY RANKINGOWE

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego po ocenie Komisji Oceny Wniosków w Projekcie "Drogowskaz na biznes 7".

 


  • LISTA RANKINGOWAZ DNIA 18.03.2022 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE I OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE, JEDNAK Z UWAGI NA BRAK ALOKACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJE -> POBIERZ

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENONE -> POBIERZ

  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 16.11.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 29.09.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 05.07.2021 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 11.03.2021 R.

   -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 01.12.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 26.10.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY I NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA -> POBIERZ


  • LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.08.2020 R.

  -> LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY I NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA -> POBIERZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku