Zmiana treści załączników nr 5 oraz 14 do regulaminu projektu - dotyczy osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej lub w ramach umów cywilnoprawnych.
  2020-04-07      14:19:52   187

 ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych

  Było:

 Oświadczam, że:

 □ jestem zatrudniony/a na umowę krótkoterminową;

 jestem zatrudniony/a w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, tj. złożenia dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7” i ich wysokość nie zwiększy się od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do momentu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

  Po zmianach:

 Oświadczam, że:

 □ jestem zatrudniony/a na umowę krótkoterminową;

 jestem zatrudniony/a w ramach umów cywilnoprawnych,

których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, tj. złożenia dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7” i ich wysokość nie zwiększy się od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do momentu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.


ZAŁĄCZNIK NR 14 - status kandydata na rynku pracy - wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy.

 Było:

         OSOBY PRACUJĄCE:

  • OSOBA ZATRUDNIONA NA UMOWĘ KRÓTKOTERMINOWĄ LUB W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

            - kserokopia umowy krótkoterminowej lub umów cywilnoprawnych oraz

            - zaświadczenie od pracodawcy o poziomie wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
              (dotyczy osób zatrudnionych  w ramach umów cywilnoprawnych)

            - oświadczenie dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych (załącznik nr 5)

  Po zmianach:

         OSOBY PRACUJĄCE:

  • OSOBA ZATRUDNIONA NA UMOWĘ KRÓTKOTERMINOWĄ LUB W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

            - kserokopia umowy krótkoterminowej lub umów cywilnoprawnych oraz

            - zaświadczenie od pracodawcy o poziomie wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu 
              (dotyczy osób zatrudnionych na umowę krótkoterminową oraz w ramach umów cywilnoprawnych)

            - oświadczenie dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych (załącznik nr 5)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku