Ogłoszenia przetargowe

  9934

Ostróda, 02.07.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NE ZP/ATUT/DNB7/01/64/2020 -> POBIERZ

 

Ostróda, 30.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR ZP/ATUT/DNB7/01/64/2020 Z DNIA 30.06.2020 R. -> POBIERZ

 

Ostróda, 24.06.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 24.06.2020 R. -> POBIERZ

 

Ostróda, 19.06.2020 r.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA -> POBIERZ

AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA - WYKAZ OSÓB -> POBIERZ

 

 

Ostróda dnia 16.06.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/DNB7/01/64/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

  FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ATUT”
UL. JANA III SOBIESKIEGO 3C/57
14-100 OSTRÓDA

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, które prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, określone w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) – zamówienie na usługi społeczne, na:

„Realizację kompleksowych usług szkoleniowych wraz z zapewnieniem cateringu (serwis kawowy, obiad) oraz komputerów na szkolenia w ramach projektu pn. „Drogowskaz na biznes 7” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego”.

Wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU => POBIERZ
  2. Zał. nr 1 do OGŁOSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY => POBIERZ
  3. Zał. nr 2  do OGŁOSZENIA - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH => POBIERZ
  4. Zał. nr 3 do OGŁOSZENIA - WYKAZ OSÓB=> POBIERZ
  5. Zał. nr 4 do OGŁOSZENIA - WYKAZ NARZĘDZI DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA => POBIERZ
  6. Zał. nr 5 do OGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA => POBIERZ
  7. Zał. nr 6 do OGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU => POBIERZ
  8. Zał. nr 7 do OGŁOSZENIA - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23USTAWY => POBIERZ
  9. Zał. nr 8 do OGŁOSZENIA - OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY BADANIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW dotyczące przetwarzania danych osobowych  => POBIERZ
  10. Zał. nr 9 do OGŁOSZENIA - WZÓR UMOWY => POBIERZProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku