ROZLICZENIE DOTACJI

  5240

ROZLICZENIE DOTACJI

 Przedsiębiorca jest zobowiązany:

1. do wydatkowania pełnej kwoty dotacji, tj. 23 050,00 zł

2. w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy ponieść wydatki inwestycyjne (rzeczowa i finansowa realizacja inwestycji) – termin określony w umowie o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji 3 pkt. 1 ppkt. 2.

3. w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji określonej w umowie - 3 pkt.1 ppkt. 3, przedstawić Beneficjentowi wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji, tj.:

 • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z oświadczeniem dotyczącym wydatkowania pełnej kwoty dotacji (załącznik 37) -> POBIERZ WORD / POBIERZ PDF
 • Zaktualizowany harmonogram realizacji zaplanowanych działań (sekcja D-2) - należy zaznaczyć wyłącznie okres od momentu rozpoczęcia działań do bieżącego terminu, w którym składany jest harmonogram

             LATA 2020/2021/2022 -> POBIERZ WORD / POBIERZ PDF

             LATA 2021/2022/2023 -> POBIERZ WORD / POBIERZ PDF

            LATA 2022/2023/2024 -> POBIERZ WORD / POBIERZ PDF

ZESTAWIENIE PONOSZENIA WYDATKÓW WRAZ Z TERMINAMI ZŁOŻENIA ZESTAWIENIA:

W przypadku zakupu sprzętu, urządzeń, środka transportu UŻYWANEGO, do dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć:

Gdy cena zawarta w deklaracji pochodzenia środka trwałego budzi wątpliwości, Fundacja ATUT ma prawo zażądać wyceny rzeczoznawcy w celu potwierdzenia wartości zakupionego środka trwałego.

 • potwierdzenie opłaty PCC-3,
 • formularz PCC-3 złożony do Urzędu Skarbowego (potwierdzeniem złożenia jest pieczątka US),
 • umowa kupna sprzedaży lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu,
 • inne dodatkowe dokumenty, których zażąda Beneficjent.

 W przypadku zakupu środka transportu należy dołączyć:

Gdy cena zawarta w deklaracji pochodzenia środka trwałego budzi wątpliwości, Fundacja ATUT ma prawo zażądać wyceny rzeczoznawcy w celu potwierdzenia wartości zakupionego środka trwałego.

 • ksero dowodu rejestracyjnego (dwóch stron) – kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem,
 • potwierdzenie opłaty PCC-3,
 • formularz PCC-3 złożony do Urzędu Skarbowego – potwierdzeniem złożenia jest pieczątka US,
 • polisa ubezpieczeniowa OC zawarta na Uczestnika projektu,
 • umowa kupna sprzedaży lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu,
 • inne dodatkowe dokumenty których zażąda Beneficjent.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem" datą oraz własnoręcznym podpisem lub gdy strony są ponumerowane, na pierwszej stronie „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

PŁATNOŚCI POWYŻEJ 15.000,00 ZŁ NALEŻY OBLIGATORYJNIE DOKONAĆ W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ (PŁATNOŚĆ DOKONANA PRZELEWEM LUB KARTĄ PŁATNICZĄ) Z KONTA PRZEDSIĘBIORCY PRZEDSTAWIONEGO W UMOWIE O DOFINANSOWANIE.


ZMIANY WYDATKÓW LUB KWOT W BIZNESPLANIE

Przedsiębiorca może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu w zakresie zaplanowanych wydatków.

 • W przypadku zmiany wydatków w biznesplanie – należy przesłać pisemną prośbę o zmianę wydatku, wskazując konkretne zmiany w pozycjach i uzasadnienie zmian oraz należy dołączyć zaktualizowaną i podpisaną z aktualną datą sekcję D1 biznesplanu.

Dopiero po zaakceptowaniu przez Fundację ATUT nowego wydatku, można dokonać zakupu. W innym wypadku wydatek może zostać uznany za niekwalifikowalny.

 • W przypadku zmiany kwot w biznesplanie – należy przesłać pisemną informację o zmianach kwot wskazując konkretnie jakie kwoty w pozycjach ulegną zmianie oraz uzasadnienie oraz należy dołączyć zaktualizowaną i podpisaną z aktualną datą sekcję D1 biznesplanu.

                               SEKCJA D-1 BIZNESPLANU -> POBIERZ WORD / POBIERZ PDF

Beneficjent w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku Uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Termin odpowiedzi na pismo może ulec wydłużeniu w zależności od napływu wniosków.


KONTROLA

W okresie trwałości wsparcia, Beneficjent przeprowadza co najmniej jedną kontrolę każdej dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy, z której zostanie sporządzony protokół.

Przedmiotem kontroli będzie ustalenie, czy dotowana działalność jest rzeczywiście prowadzona.

Po zatwierdzeniu złożonych dokumentów dotyczących rozliczenia dotacji ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o terminie kontroli oraz jakie dokumenty należy przygotować, przekazywać będziemy drogą elektroniczną oraz telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby kontroli prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty do tego uprawnione.


OPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu.

Wzór opisu dokumentu:

Numer umowy o dotację: …………………………………..

Pozycja w sekcji D-1 biznes planu: ……………………….

Nazwa pozycji w sekcji D-1 biznes planu: ………………………….

 Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie  ………... zł.

z wkładu własnego w kwocie  ……….... zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku