Opis projektu

  3708

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz na biznes 7”, dzięki któremu można uzyskać bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt "Drogowskaz na biznes 7" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy, działanie 10.3. - Rozwój samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.12.2022 r.

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby w wieku od 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie jednego z czterech powiatów: ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski oraz zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego i należące do jednej z dwóch grup:

 1. GRUPA 1 (80% uczestników) - osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Kobieta,
 • Osoba z niepełnosprawnością,
 • Osoba niskowykwalifikowana (tj. posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włacznie),
 • Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy).
 1. GRUPA 2 (20% uczestników) – osoby spoza grupy 1, w tym:
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • Osoby pracujące, w tym:
  • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;
  • Osoby ubogie pracujące;
  • Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • Imigranci;
  • Reemigranci;

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój samozatrudnienia poprzez aktywizację zawodową minimum 166 osób w podziale na płeć (64% K, 36%M), z terenu  powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego poprzez szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, następnie udzielenie dotacji i utworzenie min. 153 firm, zapewnienie wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowego dla min. 153 firm.

W ramach projektu realizowane będą:

 • szkolenia grupowe - 24h,
 • szkolenia indywidualne - 4h/os,
 • wsparcie finansowe w postaci dotacji w kwocie 23 050,00 zł,
 • wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 000,00 zł przez okres 12 miesięcy.

Planowane efekty:

Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą - 153

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 155

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 145

Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 8

 

Wartość projektu: 6 260 763,30 PLN

Środki europejskie: 5 321 648,80 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 801 377,70 PLN

Wkład własny: 137 736,80 PLN

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku