Szkolenia

  2955

SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

Kandydaci zakwalifikowani do projektu, wezmą udział w szkoleniu grupowym oraz indywidualnym, które umożliwią uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w Projekcie będzie ukończenie usługi szkoleniowej /grupowej/ z frekwencją na poziomie 80% godzin. Nieobecność na szkoleniach przekraczająca 20% godzin będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.

 Ze szkoleń grupowych mogą być zwolnione osoby, które:

 •  w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli wsparcie szkoleniowe realizowane w projekcie w ramach Działania 10.3/10.5 RPO WiM;
 • w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy;
 • w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez inną instytucję publiczną lub finansowane ze środków prywatnych, których program wnioskodawca uzna za adekwatne ze szkoleniami wymienionymi powyżej w pkt. a i b.

 Jednocześnie osoby te muszą przedstawić Beneficjentowi stosowne dokumenty potwierdzające, co najmniej jeden z powyższych punktów oraz złożyć stosowne oświadczenie w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem szkoleń.

 Zakres szkoleń grupowych - 24 h dydaktyczne (3 dni x 8h dydaktycznych), obejmuje:

 DZIEŃ 1 - MODUŁ 1 – WŁASNA FIRMA KROK PO KROKU (8h):

 1. Rejestracja firmy w tym m.in. zasady internetowej rejestracji firmy(e-administracja), ePUAP, PUE-ZUS,
 2. Systemy rozliczeń podatkowychw działalności gospodarczej,
 3. Wybór formy opodatkowania,
 4. Zatrudnianie pracowników.

 DZIEŃ 2 – MODUŁ 2 – MARKETING I ROZWÓJ FIRMY (8h):

 1. Marketing w małej firmie w tym m.in. e-commerce, social media (facebook, snapchat),
 2. Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 3. Zarządzanie czasem (godzenie życia zawodowego z prywatnym).

 DZIEŃ 3 – MODUŁ 3 – ZASADY DOBREGO BIZNESPLANU (8h):

 1. Zasady konstruowania biznesplanu, kwalifikowalność wydatków, wydatkowanie dotacji i jej udokumentowanie,
 2. Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu działalności godpodarczej. Dobre praktyki
  w biznesie. Jak poprawnie wyliczyć cenę usługi/produkt.

 Każdy Uczestnik Projektu po szkoleniu grupowym skorzysta z obowiązkowego szkolenia indywidualnego w wymiarze 4h dydaktycznych/ na osobę. Celem doradztwa jest pomoc Uczestnikowi Projektu w opracowaniu właściwej analizy rynku i strategii marketingowej.

Brak uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym  jest jednoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się o dotację.

 Zakres szkolenia indywidualnego obejmuje:

 1. Pomoc w przygotowaniu biznesplanu w części opisowej (2h dyd./os)
 2. Pomoc w przygotowaniu biznesplanu w części finansowej (2h dyd./os)

Osoby, które zrealizują szkolenie grupowe w min. 80% zajęć oraz obowiązkowe szkolenie indywidualne, otrzymają zaświadczenia.


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH

Za udział w szkoleniach przysługuje zwrot kosztów dojazdu dla uczestników mieszkających poza miejscem odbywającego się szkolenia. Warunki jakie należy spełniać by otrzymać refundację, określa § 8 pkt. 8 regulaminu projektu.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce "REGULAMIN PROJEKTU" -> ZAŁĄCZNIKI DO ETAPU SZKOLEŃ -> ZAŁĄCZNIKI: 18, 19, 21.


MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA ZE SZKOLENIA GRUPOWEGO

Zgodnie z regulaminem projektu §8 ust.7 istnieje możliwość nieuczestniczenia w zajęciach szkoleniowych jedynie w przypadku, gdy Kandydat kwalifikuje się do co najmniej jednego z poniższych punktów i złoży stosowne oświadczenie:

 1. w ciągu ostatnich 3 lat ukończył wsparcie szkoleniowe realizowane w projekcie w ramach Działania 10.3/10.5 RPO WiM;
 2. w ciągu ostatnich 3 lat ukończył szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez powiatowy urząd pracy;
 3. w ciągu ostatnich 3lat ukończył szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez inną instytucję publiczną lub finansowane ze środków prywatnych, których program wnioskodawca uzna za adekwatne ze szkoleniami wymienionymi powyżej w pkt. a i b.

Osoby te muszą przedstawić Beneficjentowi do dnia 07.07.2020 do godz. 14:00 stosowne dokumenty potwierdzające, co najmniej jeden z powyższych punktów oraz złożyć stosowne oświadczenie.

 1. oświadczenie o możliwości zwolnienia -> POBIERZ OŚWIADCZENIE,
 2. dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie, np. zaświadczenie, certyfikat.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku rezygnacji z udziału we wsparciu szkoleniowym, nie ma możliwości korzystania np. z części zajęć.

Obowiązkowe dla osób zwolnionych jest doradztwo indywidualne  (4h/os).

OBECNOŚĆ NA PIERWSZYM DNIU SZKOLENIA JEST OBOWIĄZKOWA DLA WSZYSTKICH OSÓB W CELU PODPISANIA WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW, TJ. DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, UMOWY.

Osoby mające możliwość zwolnienia ze szkolenia zachęcamy jednak do udziału w szkoleniu ze względu na zakres tematyczny, tj. procedura zakładania firmy, zasady internetowej rejestracji firmy (e-administracja), formy opodatkowania, określenie profilu działalności i wycena oferowanych usług/produktów, rozliczenia z urzędami, przychody i koszty działalności, promocja firmy w tym e-commerce, zatrudnianie pracowników, dokumenty niezbędne w firmie, wydatkowanie dotacji i jej udokumentowanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

+48 509 010 695
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku